Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (42.06s) 100%
 2. Martin Šipkovský (46.57s) 100%
 3. Petra Plankenbuchlerova (40.19s) 90%
 4. Miroslav Švec (77.08s) 80%
 5. Ricci ZH Ricci ZH (44.94s) 70%
 6. olga Ivanová (56.88s) 70%
 7. Viera Benova (67.91s) 70%
 8. Peter Tokoly (85.31s) 70%
 9. Miloš Auder (39.39s) 60%
 10. silvia bobalova (57.87s) 60%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (42.06s) 100%
 2. Martin Šipkovský (46.57s) 100%
 3. Petra Plankenbuchlerova (40.19s) 90%
 4. Miroslav Švec (77.08s) 80%
 5. Ricci ZH Ricci ZH (44.94s) 70%
 6. olga Ivanová (56.88s) 70%
 7. Viera Benova (67.91s) 70%
 8. Peter Tokoly (85.31s) 70%
 9. Miloš Auder (39.39s) 60%
 10. silvia bobalova (57.87s) 60%