Najlepší na Žiar24.sk

 1. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 2. Jozef Muller (40.49s) 100%
 3. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 5. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 6. Adela Grolmusová (95.65s) 90%
 7. Zuzana Hešková (107.94s) 90%
 8. Barbara Dallosová (109.78s) 90%
 9. Ricci ZH Ricci ZH (86.38s) 80%
 10. Jaroslav Fides (101.33s) 80%

Najlepší hráči

 1. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 2. Jozef Muller (40.49s) 100%
 3. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 5. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 6. Adela Grolmusová (95.65s) 90%
 7. Zuzana Hešková (107.94s) 90%
 8. Barbara Dallosová (109.78s) 90%
 9. Ricci ZH Ricci ZH (86.38s) 80%
 10. Jaroslav Fides (101.33s) 80%