Najlepší na Žiar24.sk

 1. Jana Lovčičanová (41.8s) 100%
 2. Barbara Dallosová (47.34s) 100%
 3. Miroslav Švec (104.72s) 70%
 4. Ricci ZH Ricci ZH (50.29s) 50%
 5. Jozef Petrik (98.32s) 40%
 6. Jaroslav Fides (202.51s) 40%
 7. Viera Benova (110.74s) 30%

Najlepší hráči

 1. Jana Lovčičanová (41.8s) 100%
 2. Barbara Dallosová (47.34s) 100%
 3. Miroslav Švec (104.72s) 70%
 4. Ricci ZH Ricci ZH (50.29s) 50%
 5. Jozef Petrik (98.32s) 40%
 6. Jaroslav Fides (202.51s) 40%
 7. Viera Benova (110.74s) 30%