Problémy s opilcami v Žiari: VZN-ko nepomáha, pijú dokonca aj mladí

Tak ako väčšina miest, aj Žiar nad Hronom rieši problémy s opilcami. Najčastejšie musia policajti zasahovať pri rušení nočného pokoja či ničení majetku, alkoholu holdujú aj mladiství...

Katarína Reiterová
Ilustračný obrázok k článku Problémy s opilcami v Žiari: VZN-ko nepomáha, pijú dokonca aj mladí
Foto: Tomáš Šuhajda

Mestská polícia v Žiari nad Hronom eviduje od začiatku roka ku dnešnému dňu 66 protiprávnych konaní spáchaných v súvislosti s alkoholom. Ak by sme ich mali rozdeliť, tak na skupinu Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov, ide o tzv. iné správne delikty mladistvých a maloletých osôb bez zavinenia. „Tu bolo v tomto roku príslušníkmi MsP zistených 13 prípadov požívania alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov,“ povedal nám zastupujúci náčelník MsP v Žiari nad Hronom Róbert Šiška a dodal, že iných správnych deliktov požívania alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov bolo 27 (14 prípadov bolo postúpených z iných subjektov – OO PZ či nemocnica).

VZNko nepomáha

Ďalším nariadením, pod ktoré spadá „alkohol“ je VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Žiar. Tu bolo zistených 44 priestupkov. „V blokovom konaní bolo riešených 19 priestupkov (v sume 130 eur) a napomenutím 25 priestupkov. Napriek tomu, že toto VZN je v platnosti len od 8. júla – teda necelé 4 mesiace, zaznamenali sme rapídny nárast tejto skupiny priestupkov, a to aj v porovnaní s minulými obdobiami (rok 2012 – 7, rok 2011 – 30),“ dodal zastupujúci náčelník Šiška.

Tretím nariadením, ktoré súvisí s alkoholom sú Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. V rámci tohto zákona bolo zistených 9 priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 7 priestupkov (v sume 70 eur) a napomenutím 2 priestupky.

MsP rieši rušenie nočného pokoja, aj ničenie majetku

V podnapitom stave ľudia v Žiari najčastejšie rušia nočný pokoj a znečisťujú verejné priestranstvá. Okrem toho poškodzujú cudzie veci, ako majetok mesta a majetok občanov (verejno-prospešné zariadenia, vozidlá, sklené výplne vchodových dverí a podobne). „V neposlednom rade riešime aj priestupky proti občianskemu spolunažívaniu,“ dodáva zastupujúci náčelník.

Najhorší bol rok 2010

Čo sa týka alkoholu a nariadení s ním súvisiacich, tak najviac, až 110, ich bolo zaznamenaných v roku 2010. Rok nato to bolo len 85, v minulom roku 44 a za prvých desať mesiacov tohto roku, ako sme už vyššie uvádzali, to bolo 66 priestupkov.

„Na poklese priestupkov zaznamenaných v súvislosti s alkoholom v roku 2012 (44) sa výrazným spôsobom podpísalo zrušenie predchádzajúceho Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2007, ktorým sa zakazovalo požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Žiar po napadnutí protestom prokurátora (zrušené v júli 2012),“ vysvetľuje Šiška a dodáva, že čo sa týka protiprávnych konaní spáchaných v súvislosti s alkoholom možno povedať, že situácia sa výraznejšie v posledných rokoch nezmenila a kolísanie počtu zistených deliktov bolo spôsobené najmä krátkodobou (cca 1 rok) absenciou efektívneho právneho prostriedku, ktorý by postihoval požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách – VZN.

Ilustračné foto.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame