Najlepší na Žiar24.sk

 1. Michal David (40.19s) 100%
 2. Barbara Dallosová (44.74s) 100%
 3. Ivana Vajdíková (50.3s) 100%
 4. Jana Lovčičanová (51.76s) 100%
 5. Radka Švoňavová (40.17s) 90%
 6. Martin Mlynárčik (73.9s) 90%
 7. Radka Švoňavová (76s) 80%
 8. Viera Benova (65.7s) 70%
 9. Da Go (76.69s) 60%
 10. Lucia Prockova (72.62s) 50%

Najlepší hráči

 1. Michal David (40.19s) 100%
 2. Barbara Dallosová (44.74s) 100%
 3. Ivana Vajdíková (50.3s) 100%
 4. Jana Lovčičanová (51.76s) 100%
 5. Radka Švoňavová (40.17s) 90%
 6. Martin Mlynárčik (73.9s) 90%
 7. Radka Švoňavová (76s) 80%
 8. Viera Benova (65.7s) 70%
 9. Da Go (76.69s) 60%
 10. Lucia Prockova (72.62s) 50%