Najlepší na Žiar24.sk

 1. Michal Černaj (20.49s) 100%
 2. Rudolf Verboci (32.12s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (41.24s) 100%
 4. Barbara Dallosová (50.11s) 100%
 5. Michal Černaj (41.27s) 80%
 6. Viera Benova (42.32s) 80%
 7. Radka Švoňavová (54.73s) 80%
 8. Alexandra M (59.31s) 50%
 9. Viera Benova (66.84s) 40%
 10. Michal David (67.89s) 30%

Najlepší hráči

 1. Michal Černaj (20.49s) 100%
 2. Rudolf Verboci (32.12s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (41.24s) 100%
 4. Barbara Dallosová (50.11s) 100%
 5. Michal Černaj (41.27s) 80%
 6. Viera Benova (42.32s) 80%
 7. Radka Švoňavová (54.73s) 80%
 8. Alexandra M (59.31s) 50%
 9. Viera Benova (66.84s) 40%
 10. Michal David (67.89s) 30%