Najlepší na Žiar24.sk

 1. Jozef Muller (33.51s) 100%
 2. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 3. Adela Grolmusová (40.04s) 100%
 4. Alena Trokšiarová (44.45s) 100%
 5. Zuzana Hešková (47.57s) 100%
 6. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 7. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 8. Filip Volentier (96.63s) 100%
 9. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 10. Alena Trokšiarová (45.63s) 90%

Najlepší hráči

 1. Jozef Muller (33.51s) 100%
 2. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 3. Adela Grolmusová (40.04s) 100%
 4. Alena Trokšiarová (44.45s) 100%
 5. Zuzana Hešková (47.57s) 100%
 6. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 7. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 8. Filip Volentier (96.63s) 100%
 9. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 10. Alena Trokšiarová (45.63s) 90%