Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (44.84s) 100%
 2. Eva Reichmannová (58.18s) 90%
 3. Iveta Osvaldová (87.86s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (35.42s) 80%
 5. Marek T (40.89s) 80%
 6. Ricci ZH Ricci ZH (65.38s) 80%
 7. Eva Ťažká (66.17s) 80%
 8. Ricci ZH Ricci ZH (66.89s) 70%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (44.84s) 100%
 2. Eva Reichmannová (58.18s) 90%
 3. Iveta Osvaldová (87.86s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (35.42s) 80%
 5. Marek T (40.89s) 80%
 6. Ricci ZH Ricci ZH (65.38s) 80%
 7. Eva Ťažká (66.17s) 80%
 8. Ricci ZH Ricci ZH (66.89s) 70%