Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (32.65s) 100%
 2. Peter Oslanec (81.1s) 60%
 3. Z ita Zúbriková (83.51s) 60%
 4. olga Ivanová (77.3s) 50%
 5. Iveta Osvaldová (102.09s) 50%
 6. rudko pepuch (73.96s) 40%
 7. Jozef Lichtner (78.22s) 40%
 8. Adela Grolmusová (77.52s) 30%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (32.65s) 100%
 2. Peter Oslanec (81.1s) 60%
 3. Z ita Zúbriková (83.51s) 60%
 4. olga Ivanová (77.3s) 50%
 5. Iveta Osvaldová (102.09s) 50%
 6. rudko pepuch (73.96s) 40%
 7. Jozef Lichtner (78.22s) 40%
 8. Adela Grolmusová (77.52s) 30%