Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (54.52s) 100%
 2. Olga Olga (57s) 90%
 3. Radka Švoňavová (63.47s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (81.11s) 70%
 5. Miroslav Švec (81.53s) 70%
 6. rudko pepuch (57.7s) 50%
 7. Branislav Mlynár (96.47s) 50%
 8. Adela Grolmusová (128.32s) 50%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (54.52s) 100%
 2. Olga Olga (57s) 90%
 3. Radka Švoňavová (63.47s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (81.11s) 70%
 5. Miroslav Švec (81.53s) 70%
 6. rudko pepuch (57.7s) 50%
 7. Branislav Mlynár (96.47s) 50%
 8. Adela Grolmusová (128.32s) 50%