Najlepší na Žiar24.sk

 1. Branislav Vaš (39.52s) 100%
 2. Lucia Bojková (65.53s) 100%
 3. Branislav Mlynár (73.57s) 100%
 4. Martin Károly (40.45s) 91%
 5. Olga Olga (68.8s) 90%
 6. Miriam Schniererová (90.95s) 90%
 7. lukas beliancin (68.78s) 80%
 8. olga Ivanová (69.39s) 80%
 9. Ricci ZH Ricci ZH (74.8s) 80%
 10. Radka Švoňavová (85.15s) 80%

Najlepší hráči

 1. Branislav Vaš (39.52s) 100%
 2. Lucia Bojková (65.53s) 100%
 3. Branislav Mlynár (73.57s) 100%
 4. Martin Károly (40.45s) 91%
 5. Olga Olga (68.8s) 90%
 6. Miriam Schniererová (90.95s) 90%
 7. lukas beliancin (68.78s) 80%
 8. olga Ivanová (69.39s) 80%
 9. Ricci ZH Ricci ZH (74.8s) 80%
 10. Radka Švoňavová (85.15s) 80%