Najlepší na Žiar24.sk

 1. Viera Benova (58.45s) 20%
 2. Kiko Lovčičan (56.78s) 10%

Najlepší hráči

 1. Dušan Vesel (51.81s) 70%
 2. Eja U (47.03s) 50%
 3. Viera Šandorová (72.04s) 50%
 4. Lea Goga (39.07s) 40%
 5. Miroslav Šuch (83.79s) 40%
 6. Eva Viglašská (45.55s) 30%
 7. dx dx (66.55s) 30%
 8. Jakub Forgács (34.21s) 20%
 9. Viera Benova (58.45s) 20%
 10. Ondrej Pecnik (55.13s) 10%